5 වන පාඩම ඉස්ලාමීය අධ්‍යාත්මිකත්වය

  • තක්වා – දේව සවිඥානාකත්වය
  • ආත්මයේ මට්ටම් තුන
  • සතුට හා දුකින් මිදීම
  • සමානාත්මතාවය
  • මුහ්සින්, මුස්ලිම්, මූමින්

Comments are closed.