1 වන පාඩම – ඉස්ලාම් හැඳින්වීම

 1. සත්‍යාවබෝධය
 2. ඉස්ලාම් යනු කුමක්ද?
 3. දෙවිඳුන් සිටීද?
 4. දෙවිඳුන්ගේ නිර්මාණයයන්
 5. විශ්වයේ නිර්මාණය
 6. මිනිසා නිර්මාණය කරන ලද්දේ කුමක් සඳහාද?
 7. මිනිසාගේ නිර්මාණය
 8. ආත්මයේ ගමන
 9. මෙලොව ජීවිතයේ අරමුණ
 10. දේව පණිවුඩකරුවන් හා ධර්ම ග්‍රන්ථ
 11. ඉස්ලාමීය ජීවන ක්‍රමය
 12. මරණය
 13. විනිශ්චය දිනය
 14. සයවැදෑරුම් මූලික විශ්වාසයන්
 15. පස්වැදෑරුම් මූලික වගකීම්

 

Comments are closed.