2 වන පාඩම – සයවැදෑරුම් මූලික විශ්වාසයන්

  • හැඳින්වීම
  • අල්ලාහ් පිළිබඳ විශ්වාසය
  • මලාඉකාවරුන් (සුර දූතයින්) පිළිබඳ විශ්වාසය
  • ධර්ම ග්‍රන්ථ පිළිබඳ විශ්වාසය
  • දේව පණිවුඩකරුවන් පිළිබඳ විශ්වාසය
  • අවසාන දිනය පිළිබඳ විශ්වාසය
  • දෛවය පිළිබඳ විශ්වාසය

Comments are closed.