3 වන පාඩම – පස්වැදෑරුම් වගකීම්

  1. හැඳින්වීම
  2. නිවැරදි දේව විශ්වාසය
  3. සලාතයට මඟපෙන්වීම
  4. උපවාසය ශීලය
  5. දන් දීම  
  6. හජ් කර්තව්‍යය

Comments are closed.