4 වන පාඩම – ඉස්ලාමීය ජීවන ක්‍රමය

 1. ඉස්ලාමීය ජීවන ක්‍රමය
 2. හලාල් හා හරාම්
 3. පිරිසිදුකම  
 4. මුස්ලිම් චරිතය හා අචාර ධර්ම
 5. අහාර පුරුදු
 6. ව්‍යාපාර හා ගනුදෙනු
 7. විවාහය
 8. පවුල් ජීවිතය  
 9. මරණය හා සබැඳි කටයුතු
 10. දේපල උරුම වීම
 11. විවිධ (දුආ) ප්‍රාර්ථනා

Comments are closed.