9 වන පාඩම – ආගම, ජාතිය හා සංහිඳියාව

  • අන්‍යආගමිකයන්ට ගරු කිරීම.
  • සංහිඳියාව
  • ඉස්ලාමය වැළඳගත නවකයන් අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු

Comments are closed.