මෙම වෙබ්අඩවිය කාහටද?

ඉස්ලාම් ධර්මය පිළිබඳව පොදු ජනයා අතර ප්‍රමාණවත් දැනුමක් නොමැත. ජනතාව දැනුවත් කිරීම මෙම වෙබ් අඩවියේ ප්‍රධාන අරමුණයි. මෙම වෙබ්අඩවිය විවිධ පාර්ශවයන්ට විවිධ අයුරින් ප්‍රයෝජනවත් විය හැක.

  1. ඉස්ලාම් ධර්මය වැළඳගත් නවකයන් සඳහා
  2. ඉස්ලාම් ධර්මය පිළිබඳව ව්‍යුහාත්මකව අධ්‍යයනය කිරීමට අදහස් කරන මුස්ලිම් වරුන් සඳහා
  3. ඉස්ලාම් ධර්මය පිළිබඳ ප්‍රමාණවත් දැනුමක් ලබා ගැනීමට අදහස් කරන මුස්ලිම් නොවන්නන් සඳහා

Comments are closed.